1. Aanmelding
1.1 U wordt als lid ingeschreven wanneer u zich, door het inschrijfformulier te tekenen, akkoord verklaart met de hieronder vermelde bepalingen en aanwijzingen. Hierbij is een eenmalig inschrijfgeld voor administratiekosten verschuldigd en kan gepast contant betaald worden.
1.2 Alle velden dienen te zijn ingevuld, bij het ontbreken van gegevens kan er geen inschrijving plaatsvinden.
1.3 Bij inschrijving van een minderjarige (tot 18 jaar) dient het formulier te worden ondertekend door één van de ouders/verzorgers.
1.4 Het inschrijfformulier met pasfoto en het inschrijfgeld dient te worden overhandigd aan de leraar.
1.5 De aanmelding is voor een periode van minimaal 6 maanden tot een jaar.
2. Uw lidmaatschap 
2.1 Het lidmaatschap is per 3/6 maanden of per jaar.
2.2 Een maand voordat u lidmaatschap afloopt krijgt u bericht met het verzoek, indien gewenst, het lidmaatschap te verlengen en het bijbehorende bedrag hiervoor over te maken.
2.3 Als niet aan de betalingsverplichting is voldaan, kan het lid de toegang tot de lessen worden geweigerd. Hwa-Rang Dragon is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met het lid te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt. Indien het lid na 4 weken nog in gebreke gebleven is,  wordt de vordering uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van het lid.
3 Beëindigen lidmaatschap
3.1 Bij beëindiging van het lidmaatschap worden alleen schriftelijke opzeggingen in behandeling genomen. De opzegging moet minimaal één maand voor het verstrijken van de zesmaandelijkse/ jaarlijkse overeenkomst bij ons binnen zijn. Zonder opzegging wordt het lidmaatschap automatisch met zes maanden verlengd.
3.2 Bij beëindiging van het lidmaatschap vind nimmer resitutie van het lidmaatschap plaats.
3.3 Indien je lid bent van de TBN (Taekwondo Bond Nederland) moet je zelf dit lidmaatschap opzeggen.
3.4 Drugs- en/of wapenbezit, godslastering, scheldwoorden, provocerende en denigrerende opmerkingen/gedrag worden niet getolereerd en zal tot royement leiden. Er zal hierbij geen restitutie van het lidmaatschap plaatsvinden.
4. Ongevallen / eigendommen
4.1 Hwa-Rang Dragon kan niet aansprakelijk worden gesteld voor zoekgeraakte eigendommen en bij ongevallen als gevolg van deelname aan de lessen. Iedereen volgt de lessen op eigen risico en dient zich hier zelf voor te verzekeren bijvoorbeeld door middel van lidmaatschap bij de Taekwondo Bond Nederland.
4.2 Zowel Hwa-Rang Dragon Taekwondo als de leraren aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen.
5. Publicaties
5.1 Bij ondertekening van het inschrijfformulier verstrekt u Hwa-Rang Dragon en het recht om voor promotionele doeleinden, fotobeeld, gelijkenis of op film of video opgenomen beeld, te gebruiken.
6.Klachten
6.1 In geval van klachten met betrekking tot Hwa-Rang Dragon dient het Lid zich in eerste instantie te wenden tot de leraar en in tweede instantie tot de vertrouwenspersoon, zoals beschreven op de website (www.taekwon.nl).
7. Algemene bepalingen
7.1 Hwa-Rang Dragon behoudt zich het recht voor de bijdragen, lessen en de reglementen aan te passen. Uw bijdrage kan maximaal twee keer per jaar aangepast worden i.v.m. inflatiecorrectie en stijgende kosten.
8. Aannamebeleid vrijwilliger, medewerkers en trainers 
8.1Voordat je vrijwilliger of medewerker bij Hwa-Rang dragon wordt willen we een goed beeld van je hebben.We vinden het zeer belangrijk dat onze jeugd en volwassenen leden en overige betrokkenen onbezorgd kunnen sporten in een veilige omgeving.
Wij staan er voor dat de leden bij onze trainers, begeleiders en overige vrijwilligers in veilige handen zijn.

Door een goed aannamebeleid willen we voor zover mogelijk ernstige problemen voorkomen.
daarom eisen wij van elke bestuurder en trainer een VOG (Verklaring omtrent Gedrag).

Hwa-Rang dragon neemt de volgende stappen voor het borgen bij het werven en inzetten van nieuwe vrijwilligers of medewerkers:

Stap 1: Er volgt een dieper kennismakingsgesprek indien deze van buitenaf komt.

Stap 2: De vrijwilliger wordt bekend gemaakt met de gedrag- en omgangsregels van Hwa-Rang Dragon.

Stap 3: Mogelijk worden je referenties gecheckt. De club(s) waar je vandaan komt worden benaderd.

Stap 4: Elke vijf jaar verlangen we dat je een nieuwe VOG kan overleggen.

Stap 5: Bij twijfel, bevragen het registratiesysteem seksuele intimidatie van de Taekwondo Bond Nederlands (TBN), EGJJF en of de Nederlandse MMA bond (MMAAN)

Het is nadrukkelijk de bedoeling dat deze maatregelen voorkomen dat ongewenste situaties zich voordoen.

9. Tot slot 
9.1 Door zijn inschrijving verklaart het Lid deze Algemene Voorwaarden en de huisregels van Hwa-Rang Dragon te accepteren en hiernaar te handelen.
9.2 Deze Algemene Voorwaarden en de huisregels zijn terug te vinden op  www.taekwon.nl en op te vragen bij de leraar.
 Hwa-Rang Dragon behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HwaRang Dragon of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende.