Maand: oktober 2000

LESAANBOD

BRAZILIAN JIU JITSU

 
Deze nieuwe tak van sport richt zich niet alleen op het fysiek verdedigen maar ook op het ontwikkelen van de juiste zelfreflectie. We werken volgens het speciale Gracie bully program. Hou je staande en verdedig waar nodig is. Maar ga een gesprek niet uit de weg, want het begint vaak verbaal.

 


 
BJJ gaat hiermee verder dan judo en effectiever dan Traditioneel Jiu Jitsu. Wat doe je als iemand op de grond ligt en boven op je zit, wanneer weet je dat iemand geen gevaar meer vormt? Wat doe je als die persoon toch nog weerstand geeft? Het is belangrijk dat kinderen weten wat ze zelf kunnen doen!

 


Trainer Micha van der Meer geeft Jiu Jitsu/ BJJ/ Selfdefence bij Hwa-Rang Dragon, onder auspiciën van BJJ Purmerend. Een rijks erkende BJJ school, aangevoerd door Maxim Leijdekker.

 

 
Bijna ieder kind weleens een gevechtskunst gedaan of een film met veel gevechtstrucjes gezien. Voor een kind ligt fictie en realiteit dicht bij elkaar. In de huidige tijd kun je er niet meer vanuit gaan dat het bij een stoot of omarming blijft. BJJ is een bewezen stijl door professionals en maakt je ook weerbaar als het geweld niet meer op houd.
 
Wil jij ook kennis maken met Jiu Jitsu?
Maak gebruik van 2 gratis proeflessen en ervaar de basisbeginselen van BJJ.
Brazilian Jiu Jitsu wordt bij ons gegeven voor kinderen van 8 t/m 16 jaar.
 

 
 • Maandag     18:00-19:00
 • Donderdag  18:30-19:30
                    Locatie DragonCentrum, Schalkwijk
                                            Stresemannlaan 60A, 2037 TK Haarlem
 

 

CONTRIBUTIEJeugdsportfonds

JEUGDSPORTFONDS

Hwa-Rang Dragon biedt de mogelijkheid tot vergoeding voor mensen/gezinnen met een zeer laag inkomen. Deze vergoedingen kunnen worden aangevraagd bij sociale zaken van de gemeente Haarlem.

Hoe werkt het?

Het JeugdSportfonds is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, woonachtig in de gemeente Haarlem, die om financiële reden geen lid kunnen worden van een Jeugdsportfondssportvereniging. Een beroep op het Jeugdsportfonds kan uitsluitend worden gedaan door een intermediair! Een persoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding, begeleiding of scholing van de jongere. Dit kan bijvoorbeeld zijn: de medewerkers van een consultatiebureau, de leerkracht, de school(arts),de (jeugd)hulpverlener, de maatschappelijk werker van een welzijnsinstelling of gezondheidsorganisatie.

Voorwaarden

De bijdrage (maximaal €225,- per jaar per kind) wordt verstrekt om jeugd uit gezinnen met een minimum inkomen deel te laten nemen aan een sportieve activiteit. Het gezinsinkomen bedraagt maximaal 105% van het wettelijk sociaal minimum. Voor informatie; www.jeugdsportfondshaarlem.nl of neem contact op met de consulent: Babette van de Weg; 06-43121900 of mail naar: consulent.haarlem@jeugdsportfonds.nl.

 

Vertrouwenspersoon

VERTROUWENSPERSOON

Deze regeling legt wegen vast waarlangs klachten van leden en/of hun ouders, verzorgers of betrokkenen over het handelen van leden en/of hun ouders, verzorgers of betrokkenen jegens elkaar, gemeld kunnen worden.

De regeling is gebaseerd op respect voor de belangen van alle betrokkenen en het recht op een zorgvuldige behandeling. Om in contact te komen met de vertrouwenspersoon kan men een aanvraag indienen via: Info@taekwon.nl.

De gegevens van de vertrouwenspersoon worden toegezonden zodra:

 • Er een klacht is waarbij de communicatie onmogelijk is geworden tussen Instructeur en betrokkenen.
 • Er is pas sprake van een klacht zodra de klager dit als zodanig aanmerkt.
 • Een klacht wordt zo spoedig mogelijk ingediend na het voorval waarop deze betrekking heeft, maar in ieder geval binnen een redelijke termijn na de gebeurtenis.

Taken:

De vertrouwenspersoon heeft als taak:

 • Het fungeren als aanspreekpunt voor leden of andere betrokkenen bij de vereniging.
 • De klager bij te staan en te adviseren.
 • De klager, voor zover nodig en gewenst, te verwijzen naar hulpinstanties.
 • Het bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren over beleid gericht op het voorkomen van ongewenst handelen.
 • Alle andere werkzaamheden die in direct verband staan met de uitoefening van de taken.
 • De vertrouwenspersoon draagt zorg voor het vertrouwelijk karakter van de hem/haar ter beschikking gekomen informatie.
 • De vertrouwenspersoon brengt jaarlijks verslag uit over de verrichte werkzaamheden. Alle gegevens m.b.t. een klacht worden na vijf jaar vernietigd.
 • Het bestuur neemt besluiten over eventueel te nemen maatregelen tegen de aangeklaagde(n).

Overig:

Een ieder die ingevolge deze regeling op de hoogte is gebracht van feiten, dan wel in bezit is gekomen van schriftelijke stukken met betrekking tot een klacht, is verplicht tot geheimhouding van deze feiten tegenover derden en draagt er zorg voor dat bedoelde stukken niet onder ogen van derden komen.

*De vertrouwenspersoon houdt twee documenten bij over de klacht. Eén anonieme, die vijf jaar bewaard wordt en een met de naam van de klager. De laatste wordt na afhandeling van de klacht onmiddellijk vernietigd, samen met de digitale kopie.

 

Gedragsregels

GEDRAGSREGELS

Respect Kind Hwarang DragonRESPECT.

Buigen is het universele teken van respect in de Martial Art wereld. Studenten horen altijd te buigen bij:
 • Binnenkomst en verlaten van de zaal.
 • Het voor het eerst zien van de instructeur of assistenten.
 • Beginnen en eindigen van de les.
 • Het beginnen en eindigen van een oefening met een partner.
 • Het ruilen van trainingsmateriaal met een partner.
 • Beginnen en eindigen van een stijlfiguur.
 • Voor een vraag naar de instructeur toe voordat je deze stelt.
 • Na persoonlijke uitleg van de Instructeur.

 Overige gedragingen van het uiten van respect.

 • Spreek de instructeur aan met zijn/haar titel.
 • Betaal op tijd je contributie, het getuigt niet van beleefdheid en respect om de school te laten wachten wanneer je eindelijk gaat betalen.
 • Reageer snel op aanwijzingen en ga nooit in discussie met de instructeur.
 • Toon enthousiasme, karakter en sportiviteit ten alle tijden.
 • Maak geen onnodig geluid. Wees anderen niet tot ergernis door onnodig te praten.
 • Wees loyaal naar je instructeur toe en zijn/haar trainingsmethoden.
 • Licht de instructeur in als je niet aanwezig kan zijn in de les.
 • Vraag toestemming om de klas te verlaten om welke reden dan ook voordat de les beëindigd is.
 • Draai weg van de instructeur, de vlag, hogere banders of tegenstander, wanneer je je pak goed doet.Hwa-Rang Dragon Respect Buiging
 • Als een lagere bander een gebrek aan discipline heeft en/of geen kennis van de regels binnen de school toont, is het de verantwoordelijkheid van de hogere bander om hierop te wijzen of helderheid hierover te geven.
 • Onthoud dat jou gedrag binnen en buiten de zaal reflecteert op taekwondo, je school en je instructeur. Met kennis van taekwondo komt ook een hoop verantwoordelijkheid mee.

REGELEMENT:

 • Op tijd zijn voor de les.
 • Beheers jezelf.
 • Geen eten, snoep of kauwgom nuttigen in de zaal.
 • Niet roken en geen alcohol in de zaal.
 • Wapens zijn in de zaal niet toegestaan, tenzij voor trainingsdoeleinden.
 • Drugsbezit en gebruik is niet toegestaan en zal direct leiden tot een verbod.
 • Buitenschoenen zijn verboden in de zaal.
 • Godslastering, scheldwoorden, provocerende en denigrerende opmerkingen worden niet toegestaan/getolereerd.
 • Taekwondo technieken zijn niet voor buiten de zaal, behalve als jouw veiligheid of de veiligheid van anderen serieus in gevaar zijn.
 • Behandel altijd iemand en andermans eigendom met respect.
 • Wees een goed voorbeeld voor andere studenten, speciaal voor de lagere banden.
 • Leer geen technieken aan anderen zonder de toestemming van je instructeur.

Persoonlijke verzorging:

Beoefen alles met schone, nette kleding en in een schone omgeving door het volgende in acht te nemen:

 • Schoon, de nagels netjes geknipt en een schoon uniform te dragen bij elke les.
 • Verzorg jezelf goed door je regelmatig te wassen.
 • Houd nagels aan je handen en voeten goed kort.
 • Het dragen van horloges, ringen, oorbellen of andere sieraden zijn verboden tijdens trainingen. Op een bril na, als dit noodzakelijk is.
 • De band moet goed geknoopt zijn en gelijke uiteinden hebben.
 • Help de trainingsruimte en kleedkamers schoon te houden.

BEZOEKERS:

Ouders en bezoekers zijn altijd welkom om de laatste 10 minuten van de les te komen kijken. Graag uw attentie voor het volgende:

 • Laat aub de begeleiding/coaching van de leden over aan de trainers en begeleiders.
 • Zorg ervoor dat uw zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd.
 • Zie er op toe dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd.

 

Als je iets niet begrijpt of andere vragen hebt, ga dan naar je instructeur.

 

 

Haarlem-Noord

LOCATIE HAARLEM-NOORD

Gymzaal: ‘de Cirkel’,
Atjehstraat 35a, 2022 BL Haarlem
   
            

 

LESTIJDEN:

Dinsdag: 18:00-19:00 Kinderen & Jeugd 7-14 jaar
Vrijdag: 18:00-19:00 Kinderen & Jeugd 7-14 jaar

Junioren & Volwassenen trainen in ons DragonCentrum, locatie Schalkwijk

 

 

Nieuws

LOCATIE HAARLEM-PARKWIJK

Gymzaal 'de Viersprong',
Prins Bernhardlaan 17, 
2033 WK Haarlem                

   

LESTIJDEN:

Junioren & Volwassenen trainen in ons DragonCentrum,locatie Schalkwijk

   
[mapsmarker marker=”15″]

Haarlem-SchalkwijkLESTIJDEN

LOCATIE HAARLEM-SCHALKWIJK

DragonCentrum,
Stresemannlaan 60a, 2037 TK Haarlem 

LESTIJDEN:

Hwarang-dragoncentrum-lestijden-20162017-1